Ngày khai cuốc 2 luống đất bên A Vương

14 Tháng Ba, 2021

Ngày khai cuốc 2 luống đất bên A Vương

A Vương cày cho 2 luống đất Cây chuối đầu tiên bắt đầu dự án 1 tỷ cây chuối :)) Tiện chụp luôn ông anh đang cày cuốc

Read more

Sau khi khai cuốc và trồng trọt thì giờ thành thế này

17 Tháng Tám, 2021

Sau khi khai cuốc và trồng trọt thì giờ thành thế này

Sau dịch cỏ mọc tan hoang, lại dọn làm lại   Mặt trông nghiêm trọng vãi

Read more