Sau khi khai cuốc và trồng trọt thì giờ thành thế này