[affiliates_is_not_affiliate]

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, hãy điền đầy đủ thông tin để đăng nhập:

[affiliates_login_redirect]

Nhập đầy đủ thông tin để đăng ký làm đối tác bán hàng:

[affiliates_registration]
[/affiliates_is_not_affiliate]

[affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn đến mới trang thành viên bán hàng. Tại đây bạn có thể xem những thông tin về link giới thiệu bán hàng và số tiền bạn kiếm được.

Thông tin tài khoản

Link giới thiệu bán hàng

Đây là link giới thiệu bán hàng của bạn:
[affiliates_url]

Sử dụng mã nhúng sau vào những bài viết giới thiệu sản phẩm để nhận tiền % bán hàng:
<a href="[affiliates_url]">Mua đồ tưới nhỏ giọt tại đây</a>

Số tiền kiếm được

Tiền chờ thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]

Tiền đã thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Số link đã giới thiệu:

  • Số giới thiệu chờ thanh toán: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Số giới thiệu đã thanh toán: [affiliates_referrals status=”closed”]

Số tiền kiếm được hàng tháng

[affiliates_earnings]
[affiliates_logout]
[/affiliates_is_affiliate]