Tổng hợp phụ kiện dành cho ống 6mm

Tê nối ống 6mm DIG

Cút góc dây LDPE 6mm

Bịt dây 6mm

Tê chia 4 ống tưới 6mm

Cút giảm phi 21-7

Khởi thủy ống PE 6mm

Khởi thủy ren 6mm

Zoăng cao su 6mm

Nối giảm 10 xuống 6mm

Tê thu 10 – 6 mm

Chia nhánh từ ống 10mm ra ống 6mm

Tê nối ống 10mm chuyển 1 đầu ống 6mm

Tê nối ống 10mm chuyển 2 đầu ống 6mm