Đầu tưới phun mưa

Đầu tưới phun mưa cung cấp các loại béc phun mưa, béc phun mưa tưới gốc cụ bộ có kèm bù áp, béc phun mưa dạng treo, dạng cắm